Υπολογισμός κόστους
βλέπε και ΚΥΑ 63577/2018 - ΦΕΚ 2380/Β/21-6-2018